Kategorijos

top prekės

Akcija

NE MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:1.1.
pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
2. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.
3. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 4 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 4 ar 8 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.
7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.
9. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.
10. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
11. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.
Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
12. Prekės, nurodytos šių taisyklių 14 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
13. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 14 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
14. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

Prekių aprašymuose pateikta rekomendacinio pobūdžio informacija. Prieš įsigyjant prekę būtina pasikonsultuoti su UAB „Konforta“ specialistais.

UAB „Konforta“ pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo.Prekių kokybės garantija

UAB „Konforta” (toliau „Konforta”) užtikrina saugų ir nepriekaištingą įrenginio/prekės darbą garantinio laikotarpio metu. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus. Prieš pradėdami naudoti įrenginį/prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, kartu su įrenginiu/ preke pateikiamą vartotojo instrukciją. Įrenginio/prekės garantinio laikotarpio metu būtinai išsaugokite pirkimo dokumentą. Garantinis pažymėjimas privalo būti užpildytas.
 
Garantijos sąlygos:
 
1.    Garantija galioja tik įrenginiui/prekei. Įrenginio/prekės montavimui garantija netaikoma.
2.    Garantija įsigalioja nuo įrenginio/prekės įsigijimo datos.
3.    „Konforta” garantinio laikotarpio metu nemokamai šalina gedimus, atsiradusius dėl gamintojo ir/ar pardavėjo kaltės.
4.    Garantijos metu įrenginys/prekė gali būti remontuojama(-as) ir, esant reikalui, keičiama (-as) nauja (-u) tik „Konforta” specialistų.
5.    Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos artimiausio „Konforta” serviso, kurio kontaktai nurodyti šių garantijos sąlygų pabaigoje,  skyriaus darbuotojui.
6.    Įrenginio/prekės garantijos metu pakeistoms detalėms taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pirkėjo įsigytam įrenginiui/prekei. 
7.    Garantiniame pažymėjime turi būti įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų arba atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.
 
Garantija nėra taikoma šiais atvejais:
 
8.    Nepateikus įrenginio/prekės įsigijimo dokumentų.
9.    Nepateikus garantinio pažymėjimo, jį pametus, kai pastarasis neužpildytas arba netinkamai užpildytas ne dėl pardavėjo kaltės.
10.    Jei įrenginys/prekė eksploatuojamas(-a) nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose garantinėse sąlygose ir/ar įrenginio/prekės vartotojo instrukcijoje, kuri yra pateikiama pirkėjui kartu su įrenginiu/preke, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai įrenginys/prekė surūdija dėl vartotojo instrukcijoje nurodytų įrenginio/prekės eksploatacijos reikalavimų pažeidimo; kai šildymo sistema užpildyta didesnio kietumo nei numatyta vartotojo instrukcijoje vandeniu.
11.    Jei pirkėjas savavališkai išmontuoja, išardo įrenginį/prekę, pažeidžia įrenginio/prekės plombas ar spaudus.
12.    Dėl mechaninių pažeidimų, pirkėjo padarytų po įsigijimo eksploatuojant įrenginį/prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų).
13.    Trapioms, lengvai dūžtančioms detalėms, pakuros detalėms (stiklui, šamotinėms ir keraminėms plytoms, deflektoriams, galinėms sienelėms, pelenų grotelėms), išskyrus atvejus, kai už šių detalių gedimus yra atsakingas gamintojas ir/ar pardavėjas.
14.    Jei įrenginys/prekė sumontuotas(-a) nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijoje, kuri pirkėjui pateikiama kartu su įrenginiu/preke, reikalavimų (neteisingai prijungus elektros maitinimą, esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.).
15.    Jei įrenginį/prekę sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota įmonė ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti įrenginio/prekės montavimo ir paleidimo derinimo darbus. 
16.    Jei į garantinį pažymėjimą nėra įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų arba atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.
17.    Jei gedimas atsirado dėl to, kad pirkėjo savarankiškai pasirinktas projektuotojas parengė netinkamą įrenginio/prekės projektą, kurio pagrindu buvo sumontuotas įrenginys/prekė.
18.    Jei įrenginys/prekė sugadinta(-as) dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių.  
19.    Įrenginys/prekė negali būti eksploatuojamas padidinto dulkėtumo ar itin drėgnos aplinkos sąlygomis (vykstant patalpų remontui ir pan.).
20.    Įvykus gedimui:
1)    skambinkite į UAB „konforta“  telefono numeriu:  +370 679 24264
2)    registruodami gedimą, praneškite: garantinio pažymėjimo numerį, įrenginio/prekės pavadinimą, SN numerį, išsamiai apibūdinkite įrenginio/prekės gedimą;
3)    kylant klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią įmonę ar į UAB „Konforta“ atstovybę.
21.    Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę/įrenginį ar paslaugą.
22.    Vartotojui pareikalavus, ši kokybės garantija jam pateikiama raštu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje.